Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu ”EKONOMIK.MIELEC” zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 24.05.2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Warszawskiej 1, 39-300 Mielec, sala nr 4, o godz.10.30.
W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 10.45.
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dnia 24.05.2023

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2022.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2022.

6. Informacja na temat działań Stowarzyszenia za rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu rok 2022.

11. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia.

13. Wolne wnioski i dyskusja.

14. Zakończenie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Do najważniejszych zadań statutowych należy wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży uczącej się w ZSE, pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kultywowanie tradycji związanych ze szkołą oraz jej promocja w środowisku lokalnym. W praktyce ma to oznaczać zarówno pozyskiwanie środków finansowych, w tym fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów czy zakup pomocy dydaktycznych, jak też czynny udział w życiu szkoły, organizowanie wycieczek, imprez turystyczno-krajoznawczych, spotkań jubileuszowych oraz szkoleń, warsztatów, konkursów wynikających z zapotrzebowania placówki.